Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Personvern

Tana kommune behandler store mengder personopplysninger om sine innbyggere.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger vil normalt være fastsatt i lov eller forskrift, og kommunen er pålagt meldeplikt til Datatilsynet om hvilke opplysninger som samles inn og hvilket formål opplysningene skal benyttes til.
Selv om kommunen har lovhjemmel for å samle inn og bruke personopplysninger uten å spørre den registrerte om samtykke, har den registrerte likevel noen sentrale rettigheter.
Dine rettigheter etter personopplysningsloven:

Du har rett til innsyn
Du kan henvende deg til en hvilken som helst virksomhet og få vite hva slags behandlinger av personopplysninger som foretas der. På bakgrunn av dette kan du be om en utdyping på en del felter: Navn og adresse på den behandlingsansvarlige og hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter, formålet med behandlingen, hvilke typer personopplysninger som behandles og hvor de er hentet fra. Du kan også kreve å få vite hvem personopplysningene eventuelt vil bli utlevert til.

Dersom du er registrert hos den behandlingsansvarlige har du som hovedregel rett til å få vite hva som er registrert om deg (personopplysningsloven § 18). Det er imidlertid gjort unntak i loven for slikt innsyn dersom personopplysningene utelukkende behandles for statistiske formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte.

Behandlingsansvarlig er rådmannen i Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana. Det daglige ansvar for den behandlingsansvarliges plikter er tillagt den enkelte virksomhetsleder.

Mangelfulle opplysninger skal rettes
Den behandlingsansvarlige har plikt til å rette og slette, på eget tiltak eller på anmodning, når opplysningene er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Den behandlingsansvarlige skal sørge for at mangelfulle eller feilaktige opplysninger ikke får betydning for den registrerte.

Personopplysninger kan oppbevares til historiske, vitenskapelige og statistiske formål selv om de ikke er nødvendige lenger etter sitt opprinnelige formål. Forutsetningen er at samfunnets interesse i oppbevaring klart overstiger den registrertes interesse i personvern.

Generelt
Behandlingsansvarlig er rådmannen i Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana. Det daglige ansvar for den behandlingsansvarliges plikter er tillagt den enkelte virksomhetsleder.

Informasjonssikkerhetsansvarlig er Bill Sørensen. Informasjonssikkerhetsansvarliges oppgaver er å koordinere kommunens sikkerhetsarbeid og holdningsskapende aktiviteter.