Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage for barnehageår 2018/2019

I dag skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin, og fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

2018-06-19 Les mer...

sist oppdatert 04.07.2018

Ledige boligtomter og næringsarealer i Tana

Vi har oppdatert oversikten over ledige tomter og næringsarealer i Tana etter at kommunedelplanen for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru - Skiippagurra ble vedtatt i juni 2014.

2018-07-16 Les mer...

TRENINGSTIDER TANA SVØMMEHALL

Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 10.august 2018 for tildeling av faste treningstider forut for høsten 2018.

2018-07-16 Les mer...

Detaljreguleringen for Čorroguolbba boligområde er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde i møtet den 14.06.2018. Om lag 80 daa er regulert til boligformål og 20 daa til gravlund. Klagefristen er 20.august 2018.

2018-07-12 Les mer...

Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft – Gálbenjárga/Kaldbakknes er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft – Gálbenjárga/Kaldbakknes den 14.06.2018 i sak 26/2018. Planen skal bidra til å sikre et viktig natur- og friluftslivsområde. Klagefristen er 27.august 2018.

2018-07-09 Les mer...

Vi har valgt entreprenør til utvidelsen av sykeavdelingen - Tana helsesenter

Tana kommune har valgt å anta tilbudet fra Mats-Hus AS som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet ut i fra våre tildelingskriterier.
Kontrakt ble signert 5.juli.

Oppstart av arbeidet vil skje midten av August 2018 og prosjektet skal være ferdigstilt innen 01.04.2020.

 

2018-07-09 Les mer...

Oppdatert 04.07.2018

Lag og foreninger i Tana kommune - kontaktinformasjon

Tana kommune har utarbeidet en fullstendig liste med kontaktinformasjon til lagene og foreningene i Tana. Vi prøver å holde informasjonen oppdatert. Vi ber derrfor om tilbakemelding fra publikum på evt. endringer.

2018-07-06 Les mer...