Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Åpent møte om naturmangfoldet i Tana torsdag 18.januar kl. 18

Det arrangeres et åpent møte om naturmangfoldet i Tana torsdag 18.01.2018 på Tana rådhus. Er du interessert i naturen, planter, fugler og dyr i Tana, er dette møtet for deg. Øystein Hauge vil orientere om naturmangfoldet i Tanamunningen og Austertana-området. Lars Smeland vil orientere om naturmangfoldet i Tana generelt og hvordan du som innbygger kan bli med og kartlegge natur i kommunen. Det vil være samisk tolk til stede, slik at ev. spørsmål kan stilles på samisk.

2018-01-10 Les mer...

Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Offentlig ettersyn

Tana kommune har utarbeidet forslag til en kommunedelplan for naturmangfold. Hovedmålet med planen er å få en samlet oversikt og en helhetlig kartframstilling av naturmangfoldet i Tana. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Fristen for å gi innspill er 25.januar 2018. Det arrangeres et åpent møte om planen onsdag 17.01.2018.

2017-12-13 Les mer...

Åpent møte detaljregulering Fv. 98 Leibbošjohka–Ráttovuotna/Smalfjord

Statens vegvesen og Tana kommune holder åpent møte på Torhop grendehus onsdag 6. september 2017 kl. 18-20.

2017-08-30 Les mer...

Forslag til reguleringsplan for strekningen mellom Leibošjohka til Ráddovuotna/Smalfjord - høringsdokument.

Forslaget til reguleringsplan for strekningen mellom Leibošjohka til Ráddovuotna/Smalfjord på fylkesveg 98 i Tana er i dag lagt ut til høring. Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen legger opp til at 19 nye kilometer mellom Ifjordfjellet og Tana bru skal oppgraderes til samme standard som den nye vegen over Ifjordfjellet.

Les mer og finn plandokumentet og kart her:  
https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv98smalfjord/nyhetsarkiv/planlegger-opprusting-av-vegen-mellom-ifjordfjellet-og-tana-bru

Kontaktperson:
Planleggingsleder Bjarne Mjelde, tlf. 789 41 792.

2017-07-27 Les mer...

Høring om Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Med bakgrunn av at det er ønskelig med å få denne høringen behandlet tilstrekkelig i alle råd og utvalg så endres høringsfristen til 13.9.17. I den forbindelse endrer eldrerådet sitt møte til 13.9.17

Høringsinnspill sendes Tana kommune, rådhusveien 24, 9845 Tana eller pr. e-post: postmottak@tana.kommune.no, høringen merkes Høring Lokalforskrift  om tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

Her finner du høringsdokumentet

2017-06-08 Les mer

Høring vedørende bredbånd til lokalsamfunn i Finnmark.

Lebesby kommune, Tana kommune og Porsanger kommune har alle ute høring om bredbåndsutbygging i sine områder. Disse ligger ute på høring grunnet ønske om tilskudd fra NKOM om medfinansiering.

Vi har et ønske at NKOM ser disse opp mot det prosjekt som er i full gang på stamfiber på strekningen Lakselv- Adamselv- Tana. 

2017-03-31 Les mer...

Frist for uttalelse til planoppstarten er 28. april 2017

Varsel om planoppstart - Utbedring av farled til Leirpollen

Kystverket har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 startet arbeidet med å utarbeide en detaljregulering for farleden til Leirpollen. Formålet med planen er å legge til rette for utdyping av deler av farleden med tilhørende navigasjonsinstallasjoner og et deponi for deponering av massene ved Stangnesodden i Tanafjorden. Frist for innspill er 2. mai 2017..

2017-03-13 Les mer...

Statens vegvesen har søkt om dispensasjon for å kunne starte utbedring av Torhophøyda i år

Statens vegvesen søker om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gjennomføring av utbedringsarbeider på fv. 98 på Gohpivárri - Torhophøyda.

Utbedringen vil skje langs eksisterende veitrasé på en strekning på 625 meter. Det mest omfattende arbeidet vil være å fylle igjen «Torhopdumpa», en strekning på ca 200 meter mellom to bakketopper.
Dispensasjonssøknaden er sendt til grunneiere langs aktuell strekning samt til sektor-/fagmyndighetene for uttalelse. Disse har fått en frist til 14. mars til å uttale seg til dispensasjonssøknaden.

2017-02-20 Les mer...

Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune – høring av planprogram

Tana kommune er blitt nasjonal pilotkommune for å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Arbeidet med en slik Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune starter nå opp, og planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for tilbakemeldinger og innspill til arbeidet er mandag 16.januar 2017.

2016-11-10 Les mer...