Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Oza doarjaga interneahta bokte

Gielddalaš ealáhusfoanda 2014

Jus áigu ohcat doarjaga ealáhusfoanddas, de ferte dan dahkat interneahta bokte: www.regionalforvaltning.no

2014-08-04 Loga eambbo...

1,25 miljovnna ealáhusfondii

Deanu gielda lea ožžon 1,25 miljovnna kruvnnu gielddalaš ealáhusfondii Finnmárkku fylkkagielddas. Ruđat hálddašuvvojit sierra njuolggadusaid mielde mat gusket ealáhusfondii.
2012-04-18 Loga eambbo...