Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Åpent møte om naturmangfoldet i Tana torsdag 18.januar kl. 18

Det arrangeres et åpent møte om naturmangfoldet i Tana torsdag 18.01.2018 på Tana rådhus. Er du interessert i naturen, planter, fugler og dyr i Tana, er dette møtet for deg. Øystein Hauge vil orientere om naturmangfoldet i Tanamunningen og Austertana-området. Lars Smeland vil orientere om naturmangfoldet i Tana generelt og hvordan du som innbygger kan bli med og kartlegge natur i kommunen. Det vil være samisk tolk til stede, slik at ev. spørsmål kan stilles på samisk.

Tana kommune har vært med i et pilotprosjekt finansiert av Miljødirektoratet der målet har vært å lage en kommunedelplan for naturmangfold. Hovedmålet med planen her i Tana er å få en samlet oversikt og en helhetlig kartframstilling av naturmangfoldet vi har. Kommunedelplanen er på høring fram til 25.januar 2018. På koplingene nederst er planbeskrivelsen og 2 plankart. Et av kartene viser verdien av områdene, og et viser hvilken type naturmangfold det dreier seg om. Vi har også lagt kopling til noen eksempler på naturmangfoldet vi har i Tana.

Gjennom arbeidet har kommunen oppdaget at det er mye vi ikke vet. Det gjør at vi gjerne vil ha hjelp av innbyggerne til å kartlegge naturen. Vi anbefaler bruk av internettløsningen artsobservasjoner på https://www.artsobservasjoner.no/. Det vil bli informert om denne løsningen på det åpne møtet 18.01.2018.

Planen er ikke juridisk bindende, men det er foreslått at de områdene som er med i plankartet får en hensynssone i kommuneplanens arealdel. Det innebærer at forholdet til naturmangfold skal vurderes særskilt om noen planlegger et tiltak innenfor et slikt område.

Merknader til planen må sendes Tana kommune innen 25.januar 2018. Enten til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no.